Όροι Κάρτας Υποστηρικτή

Η µη κερδοσκοπική Wise Greece, δηµιούργησε την κάρτα υποστηρικτών, µε την οποία οι κάτοχοι συγκεντρώνουν και εξαργυρώνουν πόντους από τις αγορές τους, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό σκοπό της Wise Greece.

Ο κάτοχος της κάρτας Υποστηρικτή της Wise Greece – (στο εξής «Κάρτα») συµφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους κάτωθι όρους:
Η κάρτα χορηγείται στον κάτοχό της, κατόπιν αιτήσεως αυτού, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Wise Greece” (εφεξής καλούµενη ως “Φορέας”) παραµένει ωστόσο στην ιδιοκτησία της Wise Greece καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του προγράµµατος προνοµίων.

Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος της κάρτας δεν µπορεί να κάνει συναλλαγές µε την κάρτα αυτή παρά µόνο δικαιούται να απολαµβάνει προνόµια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα από τον φορέα. Σε καµία περίπτωση η κάρτα, ο αριθµός των πόντων και τα προνόµια τα οποία παρέχει η κάρτα δεν µπορούν να επιστραφούν έναντι χρηµάτων.
Η κάρτα ενεργοποιείται µε την συµπλήρωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων της αίτησης έκδοσης της κάρτας από τον κάτοχο και την υπογραφή αυτής. Επίσης, παρέχει στον κάτοχό της προνόµια για όσο χρονικό διάστηµα το πρόγραµµα προνοµίων βρίσκεται σε ισχύ. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει αυτό το χρονικό διάστηµα κατά την διακριτική του ευχέρεια.
Οι παροχές του προγράµµατος αναφέρονται σε εµφανή σηµεία στην ιστοσελίδα του Φορέα, ενώ γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα µέσω newsletters, Μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.α.
Ο Φορέας έχει οποτεδήποτε το δικαίωµα να τροποποιεί ή καταργεί το πρόγραµµα προνοµίων και τους όρους αυτού (ολικά ή µερικά), χωρίς προηγούµενη ειδική ενηµέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του.
Ο κάτοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει την κάρτα σε όλα τα καταστήµατα Wise Greece, συγκεντρώνοντας και εξαργυρώνοντας πόντους, όπου 1 ευρώ αγορών ισοδυναµεί µε 1 πόντο. Εξαιρούνται προϊόντα προσφορών και εκπτώσεων ή εποχικά προϊόντα, που οι πόντοι είναι ανάλογοι της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας.

Οι τρόποι εξαργύρωσης των πόντων που συγκεντρώνονται, καθώς και οι εκάστοτε προσφορές θα ανακοινώνονται στο καταναλωτικό κοινό µέσω της ιστοσελίδας ή/και των newsletters ή/και των Μέσων Κοινωνικών ∆ικτύωσης του Φορέα.

H κάρτα είναι αυστηρά προσωπική. Η χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικώς και µόνο από τον δικαιούχο κάτοχο αυτής. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβίβαση της κάρτας.
Ο Φορέας έχει το δικαίωµα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία τη σύµβαση µε τον κάτοχο ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας.
Ο Φορέας δικαιούται να τροποποιεί µονοµερώς οποιοδήποτε όρο χρήσης της κάρτας, κατά την εκάστοτε πολιτική του, καθώς και να παύσει ολικώς ή µερικώς το πρόγραµµα προνοµίων. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή παύση θα γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό µέσω ανακοίνωσης σε εµφανές σηµείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Φορέα, όπως αυτές θα γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα µε τον αυτό ως άνω τρόπο.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Φορέας τροποποιήσει µέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης της κάρτας ή παύσει µερικώς ή ολικώς το πρόγραµµα προνοµίων, ο κάτοχος ουδεµία αξίωση διατηρεί κατά του Φορέα, εφόσον µε την υπογραφή της αιτήσεως και την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραµµα προνοµίων το οποίο του παρέχεται αποκλειστικά και µόνο από ελευθεριότητα του Φορέα και µπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να παύσει, άρα έχει παραιτηθεί µε την αίτηση του και την αποδοχή των παρόντων όρων από κάθε σχετική αξίωσή του.

Ο κάτοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει γραπτώς τον Φορέα σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας.
Ο κάτοχος µπορεί να πληροφορηθεί για τους πόντους που διαθέτει στην κάρτα του από το ταµείο των καταστηµάτων Wise Greece.

Με την υπογραφή του παρόντος, ο κάτοχος µπορεί να επιλέξει εάν επιθυµεί να λαµβάνει newsletters από τον Φορέα, µέσα από τα οποία θα ενηµερώνεται για τα νέα, τις κοινωνικές δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Wise Greece. Σε περίπτωση που επιθυµεί, µπορεί ανά πάσα στιγµή να διαγραφεί από τη λίστα newsletters επικοινωνώντας γραπτώς στο

Τα στοιχεία του κατόχου θα διατηρηθούν για όσο παραµένει ενεργή η κάρτα, εκτός εάν ζητήσει ο κάτοχος τη διαγραφή τους νωρίτερα. Τα στοιχεία θα δοθούν µόνο σε εργαζοµένους του φορέα και συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασµό του, µόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Ο κάτοχος δικαιούται να ζητήσει πρόσβαση στα δεδοµένα του, διόρθωση ή διαγραφή τους, καθώς και περιορισµό της επεξεργασίας τους.
Η κάρτα και το πρόγραµµα προνοµίων ισχύουν µόνο στην Ελλάδα.