Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (TERMS OF USE)

1. Ο Διαδικτυακός Τόπος
Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.wisegreece.com ανήκει στην  αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Wise Greece AMKE που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Χαϊμαντά 19-21, ΤΚ 15234 (εφεξής «Οργάνωση») και έχει ως αντικείμενό της την παροχή υποστήριξης στους μικρούς παραγωγούς της Ελλάδας ώστε να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους, ενώ με το κέρδος από την πώλησή τους αγοράζονται τρόφιμα και διατίθενται σε Ορφανοτροφεία, Συσσίτια και Κοινωνικά Παντοπωλεία της χώρας. 

2. Προϋποθέσεις Χρήσης
Η λειτουργία και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»).

Στους παρόντες Όρους Χρήσης  υπάγονται όλες οι  ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται στον προαναφερομένο Διαδικτυακό Τόπο της Οργάνωσης. Στους παρόντες  Όρους Χρήσης, δεν υπάγονται οι ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται από άλλες οργανώσεις με διαφορετικό ιστοχώρο (microsites), με τις οποίες μπορεί να γίνεται διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου της Οργάνωσης. Οι χρήστες των ιστοσελίδων αυτών οφείλουν απαραιτήτως να ενημερώνονται για την πολιτική προστασίας των επιμέρους ιστοσελίδων, που επισκέπτονται.

Οι  χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου αποδέχονται τη δεσμευτικότητα των παρόντων Όρων Χρήσης, τόσο αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Οργάνωσης, όσο και αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που αναγνωρίζονται για τους ίδιους τους χρήστες.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, καθώς και με τα συναλλακτικά ήθη του Διαδικτύου (lex internetica) και η μη συμμόρφωση των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου προς αυτούς συνεπάγεται την ευθύνη των χρηστών έναντι της Οργάνωσης καθώς και έναντι τυχόν θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού – συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν – υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή από τον χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τον Διαδικτυακό Τόπο για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης αυτού και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης του.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών του.

Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής «Περιεχόμενο») που — ενδεικτικά — περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδία, απεικονίσεις, video, ήχους, αρχεία, λογισμικές εφαρμογές.

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο  του Διαδικτυακού Τόπου και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Οργάνωσης και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

3. Ευθύνη  Χρηστών
Οι  χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου  οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου  και σε σχέση με αυτόν. Οι χρήστες  του Διαδικτυακού Τόπου ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Οργάνωση, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου  και των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Οργάνωση εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την  Οργάνωση  για την επωμιζόμενη ζημία της.

Η Οργάνωση ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον Διαδικτυακό Τόπο και την αναφορά των δικαιωμάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (οργανισμών, εταιρειών κλπ) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του Διαδικτυακού Τόπου).

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων της Οργάνωσης, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων, που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Οργάνωση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά ή προσβολή από ιούς, που τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου,  ο οποίος προβαίνει σε αυτή τη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

4. Περιορισμός Ευθύνης της Οργάνωσης
Η Οργάνωση επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Η  Οργάνωση δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία  περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Οργάνωσης για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου  από τη  χρήση αυτής, στην  οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ομοίως, η Οργάνωση  δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος  ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου τίθεται στη διάθεση των χρηστών της, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Οργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε εγγυάται σε καμία περίπτωση για το Περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων διακτυακών τόπων, που διασυνδέονται με τον Διαδικτυακό Τόπο  μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων ο Διαδικτυακός Τόπος και άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση των χρηστών.

Η Οργάνωση δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις  τρίτων μερών τυχόν  προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Οργάνωση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα
Όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Οργάνωσης  και προστατεύεται από  τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Η Οργάνωση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, αναφορικά με το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου και τα αντίγραφα, που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Επίσης, τα  Newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει ο χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου διατίθεται στους χρήστες του για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς ειδοποίηση, κατά την κρίση της Οργάνωσης. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή  διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου της Οργάνωσης.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν  πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντίστοιχων  φορέων  και για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

6. Ανήλικοι χρήστες
Οι  χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι  παρέχουν εκούσια και με τη συναίνεσή τους, στα πλαίσια της χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου.

Οι πληροφορίες, που παρέχονται από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται  για την  άμεση και ουσιαστική επικοινωνία αυτών με την Οργάνωση (π.χ. ενημέρωση για  δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, συμμετοχή τους σε τυχόν διαγωνισμούς και διαδικτυακά παιχνίδια κα).

Η Οργάνωση  δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με την Οργάνωση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο, που αφορά τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου της.

Η Οργάνωση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου της, από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω (βλ. 11. Ασφάλεια συναλλαγών).

Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από τον χρήστη στην Οργάνωση για οποιονδήποτε λόγο, όπως για τυχόν συμμετοχή του σε  εκδηλώσεις ή δράσεις της Οργάνωσης, συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί  να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία του, θα πρέπει να  το γνωρίσει εγγράφως στην Οργάνωση, εντός 10 ημερών. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, που παρέχουν τα άρθρα 12 και 13 του ν.2472/1997.

Ο Οργανισμός, σεβόμενος  τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς προηγούμενη έγκρισή του χρήστη, χρήση. Ο Οργανισμός με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες, που του εμπιστεύεται ο χρήστης. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά  στοιχεία από τον Οργανισμό, τηρουμένης πάντα της προβλεπομένης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή , Δικαστήριο κλπ.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή κι εφόσον υπάρχει λόγος να προβούν στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων, που έχουν γνωστοποιήσει στην «Οργάνωση»  με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά ή προσβολή από ιούς, που τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου, ο οποίος προβαίνει σε αυτή τη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε συνδιαλλαγής με τον Οργανισμό μέσω της Ιστοσελίδας (π.χ εγγραφή για αποστολή newsletter, συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση ),είναι η εκ μέρους του χρήστη γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο του χρήστη, η διεύθυνση κατοικίας του, ο αριθμός του  τηλεφώνου του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

8. Πρόσβαση στις πληροφορίες
Για κάθε  πραγματοποίηση δωρεάς ή άλλης συναλλαγής με τον Οργανισμό,(π.χ. συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση),  απαιτείται  η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών  και η  έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. Η εκ μέρους  του χρήστη  προσκόμιση των προσωπικών του  δεδομένων, συνεπάγεται αυτομάτως και τη συναίνεσή του στη χρήση των δεδομένων αυτών, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Η Οργάνωση απαιτεί από τους υπαλλήλους της  και τους συντηρητές του Διαδικτυακού Τόπου  της να παρέχουν στους χρήστες της  το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε καμία άλλη περίπτωση η Οργάνωση  δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου της, χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης  οδού.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης η –  χωρίς την πρότερη συναίνεσή των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου –  συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν προσκομιστεί ηλεκτρονικά.

9. Cookies
Η Οργάνωση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην εκάστοτε ιστοσελίδα και για τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά ούτε στα αρχεία, που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Οργάνωση χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται ενδεχομένως παραγγελίες των χρηστών, ενώ σε κάθε έξοδό τους από τον Διαδικτυακό Τόπο, διαγράφονται αυτόματα. Σημειώνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο παρών Διαδικτυακός Τόπος.

10. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών
Η Οργάνωση  παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου  της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες, που έχουν παρασχεθεί στην Οργάνωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η Οργάνωση  θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη, η Οργάνωση  θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο, που κάνει τις αλλαγές, είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη.

Για να έχει ο χρήστης  πρόσβαση, να τροποποιήσει  ή να διαγράψει  προσωπικά του  δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή προκειμένου να υποβάλλει  οποιοδήποτε ερώτημα,  μπορεί να επικοινωνεί  με την Οργάνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ή στο τηλέφωνο 213 0276559.

11. Ασφάλεια συναλλαγών
Η Οργάνωση  δεσμεύεται, όσον αφορά την – κατά το δυνατό – εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου της. Ειδικότερα, η Οργάνωση έχει  υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες προσκομίζουν στον Διαδικτυακό Τόπο   ή παρέχουν στην Οργάνωση  με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά ή με e-mail). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Ειδικότερα, η  Οργάνωση έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών  από απώλεια, ή από οποιασδήποτε μορφής  παράνομη επεξεργασία. Συγκεκριμένα, η Οργάνωση χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), για ασφαλείς on line συναλλαγές. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού, κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο SSL θεωρείται σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (Standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (web sites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια  κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικά δεδομένα κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό, που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά.

Όσο ο χρήστης  βρίσκεται  στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο, για να πραγματοποιήσει την υποστήριξή του προς την Οργάνωση, ο φυλλομετρητής (browser) του, τον ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ασφαλή (secured) διαδικτυακό τόπο  με εμφανή σημάδια, όπως με το σύμβολο της εταιρίας, η οποία παρέχει στην Οργάνωση το πιστοποιητικό SSL και εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων αλλά και την ταυτότητα του Διαδικτυακού Τόπου  της Οργάνωσης.

12. Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων  Όρων  Χρήσης της Ιστοσελίδας.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των  Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει να ισχύει αυτοδικαίως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Οργάνωσης και των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου της και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς.

Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και την Οργάνωση, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την Οργάνωση εντός 15 ημερών με αποστολή μηνύματος  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο γραπτό μέσο. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου, που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη και στον Οργανισμό.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές, που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

14. Επικοινωνία
Για κάθε απορία, πληροφορία, ερώτημα, διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο ή/και υποβολή παραπόνου, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση